دعـا و معجـزه

 

دعـا:

دعا کردن در واقع سفري به هوشياري است. او شما را به جاي متفاوت از افکار معمولي مي برد. نيت شما براي بهبود بيمار قابليت نفوذ بسياري در قلمرو زمان دارد. دعا کردن حادثه اي کوانتومي است که در مغز انجام گرفته است.

 

معجـزه:

قدرتي است که از ماوراي حس هاي پنجگانه به نمايش در مي آيد. تمام معجزات در منطقه عبور اتفاق مي افتند. بطور کلي معجزات بعد از پاسخ هاي چهارم و يا پنجم مغز ماوراء طبيعه مي شود.

هفت پاسخ مغز که به تجربيات بستگي دارد شامل موارد زير مي شود:

1-    سطح خطر، تهديد و بقا

2-    سطح تقلا، رقابت و قدرت

3-    سطح صلح و صفا، آرامش و بازتاب

4-    سطح بينش، تفاهم و بخشايش

5-    سطح اشتياق، آفرينش و اکتشاف

6-     سطح تکريم، شفقت و عشق

7-    سطح وحدانيت نامحدود.

 

اما هر معجزه اي در تماس مستقيم با روح است:

سطح 1 (پاسخ ستيز يا گريز):

معجزه شامل بقا بعد از خطر بزرگ، نجاتهاي ناممکن، احساس حمايت خدايي است.

 

سطح 2 ( پاسخ واکنش دار):

معجزه شامل کاميابي ها و موفقيت هاي باورنکردني، کنترل روي بدن يا فکر است.

 

سطح 3 (پاسخ آگاهي پر آسايش):

معجزه شامل همزماني، قدرت هاي يوگا، بر حذر داشتن، احساس حضور خدا يا فرشتگان است.

 

سطح 4 (پاسخ مبتني بر کشف شهود):

معجزه در اين مرحله شامل حس ششم، آگاهي از زندگي گذشته يا آينده و قدرت هاي پيامبر گونه (پيش گويي) است.

 

سطح 5 (پاسخ آفريننده):

معجزه شامل الهام خدايي، نبوغ هنري، برآورده شدن خودبخودي آرزوها است. (آرزوها تحقق مي يابد)

 

سطح 6 (پاسخ رويائي):

معجزه شامل التيام بخشيدن، تغيير شکل جسماني، تجسم های مقدس و بالاترين درجه مواهب ماوراء طبيعي است.

 

سطح 7 (پاسخ مقدس):

معجزه شامل بروز آثار دروني تنوير و روشنگري است.

 

چرا ما بايد کوشش کنيم خدا را بشناسيم؟ من مي خواهم يک آفريننده باشم. اين اميد آخر معنويت است که انسان مي تواند سازنده ي سرنوشت شخصي و خالق موجوديت خود باشد.

 

درباره ي دنيائي که مي شناسيد به هفت انتخاب بنيادي مبادرت مي کنيد:

1-    انتخاب ترس، اگر مي خواهيد تقلا کنيد و به زحمت زنده بمانيد.

2-    انتخاب قدرت، اگر مي خواهيد رقابت کنيد و موفق شويد.

3-    انتخاب انعکاس دروني، اگر طالب آرامش هستيد.

4-    انتخاب شناخت شخصي، اگر طالب بصيرتيد.

5-    انتخاب آفريدن، اگر به دنبال کشف عملکرد طبيعتيد.

6-     انتخاب عشق ورزيدن، اگر مي خواهيد خود و ديگران را بهبود بخشيد.

7-    انتخاب بودن، اگر به دنبال ستايش بي کرانه هاي تکوين خدا هستيد.

بازگشت به صفحه اول